Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

İç Mimarlık kullanıcıların sağlık, güvenlik, konforunu sağlayacak ve sürdürülebilir bir şekilde olmalıdır. Yaşam kalitelerini arttıracak biçimde, esas olarak bina kabuğu içinde, mesleki etik kurallar içerisinde, standartlar ve yasal çerçevelere bağlı kalarak, estetik ve işlevsel, yaratıcı ve teknik iç mekân çözümleri üreten yapıdır.

İç mimarlık, bir mimari mekânın dışında veya içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dallarından biridir. Tüm mobilya setlerinden, malzeme çözümlemelerine kadar tüm işleri iç mimarlar yapabilirler. İç mimarlık, mekânlardaki tavan, zemin ve boşluk kavramındaki tüm alanları kapsayan, mağaza, dükkân vb. cephe ve vitrin tasarımı, çevre tasarımı gibi geniş bir çerçevede tasarım kural ve anlayışlarını içerisinde barındırır.

Özellikle ülkemizde, iç mimarlık ile dekorasyon sıklıkla karıştırılmaktadır. Her iki alanın farklılığının altını çizmek oldukça önemli bir husustur. İç mimarlık, kullanıcıların davranışlarını anlayarak bina kabuğu içinde (ya da dışında) işlevsel mekânlar yaratma sanat ve bilimiyken; dekorasyon yalnızca mekânı tefrişleridirler ve mekâna ait yüzeyleri genellikle süsleme elemanlarıyla donatmaktır.

Tasarım önerisi hakkında iletişim kurmak için bir araç olan çizim ortamı, teknik bilgilerle ve bilgisayar desteğiyle şekillenir. Dolayısıyla 4 yıllık eğitim içinde öğrencilerimiz bu eğitimi almaktadırlar. Serbest el çizim birinci sınıftaki dersleriyle desteklenerek geliştirilmektedir.

İçmimarların yapı ruhsatı alma sürecine dâhil edilmesi, bir başka deyişle yapı üretim sürecinde imza yetkilerinin olması meslek profesyonelleri tarafından ülkemizde yıllardır talep edilen bir konudur. Günümüzde bu konuda oldukça yol katledilmiş olduğu bir gerçektir. İçmimarlık mesleği artık, bazı devlet ihalelerinde adı geçen meslekler içinde yer almaktadır. İçmimarlar Odası tarafından tanımlanan İçmimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi içmimarın haklarını korumak amaçlarıyla, Oda tarafından yürürlükteki standart ve ilkelere göre incelenir. İçmimarın çalışma, eser ve uygulama kayıtlarını, denetleme rapor ve sicillerinin tutulmasını içeren İçmimarlık Mesleki Denetimi Türkiye’de bazı belediyeler tarafından kabul görmüş bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları, belediyeler, bakanlıklar gibi kurumlarda olmak üzere kamu sektöründe gereksinim olan içmimar kadrolarında idari veya teknik eleman olarak; içmimarlık, mimarlık veya diğer tasarım alanlarındaki ofislerde ekibin bir parçası olarak tasarımcı veya uygulamacı olarak görev alabilirler. Serbest içmimarlık ve çevre tasarımı hizmeti vermeyi dileyen içmimarlar, kendi ofislerinde tasarım ve uygulama pratiğini gerçekleştirebilir, ek olarak danışmanlık da verebilirler.

Evet, ancak iç mimarlar, tasarım kurgusunu sadece ürün ve tasarım açısından değerlendirmezler. Buna türlü insan davranışları analizleri, psikanaliz gibi diğer önemli faktörleri de ekler ve bunları da göz önünde bulundururlar. Böylece mekânda yaşanabilecek problemler profesyonel kişilerce minimaliz edilerek verimli yaşam alanları oluşturulur.

İç mimarların böyle bir yetisi yoktur. Fakat çeşitli belediyelerce bazı bölgelerde belli bir kata kadar imza atma yetkisi tanımıştır. İmza yetkisi kavramı meslek odalarının baskısı ile anayasal hak olarak tanımlanmaktan ibarettir. Yurtdışında meslekler arasında bu tür imza hakkı sıkıntıları bulunmaz.

İç mimarların tadilat projelerinde imza yetkisi vardır. Fakat çoğu zaman bu projelerde imza yetkisi zorunluluğu aranmaz. Çeşitli ihale ve bazı tadilat projelerinde imza yetisi aranmaktadır.

Evet, iç mimarlarda memur olabilir.

Bu durum üniversiteden üniversiteye değiştirmektedir. Kimi üniversiteler sayısal puanla, kimi üniversiteler eşit ağırlık puanı ile çoğu üniversiteler ise yetenek sınavı ile öğrenci alır. Yetenek sınavına girmek için ise belli bir puanın aşılması gerekir.

Meslek odaları kararınca bir ofiste ya da mesleki kabiliyet alanında çalışma ücreti asgari ücrettir. Fakat sektörde bu farklılık gösterebilmektedir. Sektörde tecrübe / maaş orantısı temel olarak alınır. Sektörde tecrübesiz bir iç mimar için işe başlangıç ücretleri ortalama 4000 TL’dir. Bu maaş skalası alt düzey çalışan için 4000 ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Orta düzey yönetici, proje yöneticisi pozisyonları için maaşlar daha yukarıda olabilmektedir. (Şirkete göre yüksek oranda fark gözükebilir)

Mimarlık her türden programa sahip tek bir yapı ya da yapılar, kullanıcı ölçütlerinin de dikkate alınarak, hem estetik hem de teknik ilkelerin eşliğinde tasarımının yapıldığı ve denetiminin sağlandığı meslek dalıdır. Dünyada kurumsallaşması en erken tamamlanmış meslek grubu mimarlıktır. Küçük bir yapı projesinden, büyük yapılara (havaalanı, hastane, vb.) kadar geniş bir taşıyıcı sistemde çalışan Mimarlar, tasarımlarını insan ölçeğinden kentsel ölçeğe yayılan bir etki çerçevesi içerisinde oluştururlar. Mimarlar; mimarlık tarihi ve kuramlarından, dijital ve işlevsel tasarıma, sürdürülebilir ve bina tasarımından yapı yönetimine, taşıyıcı sistem tasarımından, koruma ve yenileme projelerine kadar birçok alanda uzmanlaşırlar.

Meslek tanımlarını yaparken genel düşünceler ‘Mimar binanın dışını, İçmimar ise içini tasarlar’ şeklindedir. Ancak bu düşünce oldukça yanlıştır. Mimar ve İçmimarın bir takım olduğu ve birçok durumda birlikte çalıştıklarının farkında olmak gerekir. Mesleki terimlerle anlatmak gerekirse, Mimarlar ve İçmimarlar farklı mekânsal ölçekler üzerinde çalışırlar. İçmimarlar mekânın karakteristik özellikleri ve iç mekân kalitesi ile ilgili donanıma sahipken, Mimarlar bir binayı anlatımı, tasarım felsefesi,  cephesi,  taşıyıcı sistemleri, inşa malzemeleri vb. ile tamamlanmış bir proje olacak aşamaya kadar sıfırdan tasarlarlar.

Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri yapıları planlama ve tasarlama aşamalarında beraber çalışırlar. Ancak, Mimarlık mekânsal planlama, işlevsellik ve estetik ölçütlerle ilgilenirken İnşaat Mühendisliği normal ve aşırı (deprem gibi) durumlarda binanın sağlamlığını sağlayacak tasarımın taşıyıcı sistem elemanları üzerine odaklanırlar. İnşaat Mühendislerinin sorumluluğu bina ve kullanıcı güveliğini sağlamak için gerekli hesaplamaları ve düzenlemeleri yapmaktır. Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri odağı mekânsal çözümleme olan projelerde çoğunlukla birlikte çalışırlar, ancak İnşaat Mühendisleri köprü, yol, baraj, enerji santralleri gibi devasa yapılarla da ilgilenirler.

Mimarlık, bina yapım sanatı, bilimi ve işletmesidir. Bir mimar yalnızca yapılı çevrenin tasarım ve inşasında değil aynı zamanda kavram tasarımı, problem çözümü ve proje yönetimi gibi birçok konu hakkında eğitilirken ve deneyim kazanmalıdır. Mimarlık mesleğine ilgilisi olan adayların:

  • Bir grup önünde sözlü sunum yapabilecek ve fikirlerini ifade edebilecek ileri iletişim yeteneklerine,
  • Birçok görsel materyal (çizim, eskiz, fotoğraf ve üç boyutlu modeller) aracılığı ile fikirlerini sunabilecek yüksek seviye yaratıcılık ve hayal gücüne,
  • Yapılı çevreye, şehirlere, toplumların sosyal, ekonomik ve politik boyutlarına duyulan ilgiye, Problem çözümü ve matematik yeteneğiyle analitik düşünce yapısına,
  • Uzun saatler boyunca çalışmak ve fikirlerini yeniden değerlendirmeye isteğe sahip olması gerekir.

Evet, siz bir yapı yapacağınızda bu hastane olabilir alışveriş merkezi olabilir ve hatta havaalanı olabilir. Tiyatrodan tutun da heykelciliğe müziğe kadar insan üzerinde renklerin bile nasıl etkisi olduğuna dair az çok bilgili olmanız takip edip, güncel konular ile bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Bir mimari projeye başlamak için gerekli dokümanlar:

Arsaya ait bir tapu

İlgili Belediyeden alınacak imar durumu ve plan notları.

İnşaatın yapılacağı arsaya ait Harita Mühendisinden alınacak olan mevcut arazi kotlarını gösteren belge.

Plan korte çalışması.

Müşteri tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.

Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamına bağlı olarak ücretlendirilmeli ve ödeme takvimi proje aşamalarına bağlı olacak şekilde sözleşme şartlarında belirtilmelidir.

Genel olarak mimari projelendirme şu aşamadan oluşur:

Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanıp; Mimari ofis tarafından İlk şematik tasarım hazırlanır.

Yapılan sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Avan proje hazırlanmalıdır.

Yapılan sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Ruhsat projesi hazırlanmalıdır.

Yapılan sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Uygulama projesi hazırlanmalıdır.

Etiketler